Fuglebækvej 10 – “Vester Fuglebæk”

Fuglebækvej 10

”Vester Fuglebæk” eller “Vester Fuglebækgård”. Den var måske oprindelig ejendommen “Krogen” eller “Kroghgården” omtalt ovenfor, som blev flyttet hertil.
Matrikelnummer 15a, ifølge folketællingen 1901.
Matrikelnummer 15a i 1915.
Matrikelnummer 15a i 1950.
Matrikelnummer 15a i 2013.

Niels Andersen Myg og Niels Christian Christensen.

Niels Larsen Hove (1804-1888) og hans kone Maren Clemensdatter (1810-1861), som var fra Ydby. De blev gift i Boddum kirke i 1836 og Niels Larsen Hove købte gården i 1835. Han var søn af Lars Jensen Hove (1766-1822), Fuglebækvej 3.

Christiane Nielsdatter (1835-1921), som blev gift i 1858 i Boddum kirke med gårdejer Mads Kristiansen (1831-1916). De er begge begravet på Heltborg kirkegård. De boede i Boddum indtil 1895, hvorefter de flytttede til Heltborg, hvor han drev handel med tørv.

Ane Kirstine Nielsdatter (1837-1922), som blev gift i 1860 i Boddum med Christen Andersen Fink (1835-1915), smed i Boddum på “Æ smes bak”. Hun døde og blev begravet i Nyborg.

Maren Nielsen (1839-1919), som blev gift i 1861 i Boddum kirke med Jens Hove Pedersen (1832-1915) fra Hvidbjerg.

Lars Hove Nielsen (1841-1916), som blev gift med Maren Madsen Hummelshøj (1842-1917).

Kirsten Nielsen (1843-1870), som i 1866 blev gift i Boddum kirke med Niels Andersen Nørgaard (1844-1876) fra “Snæver”. Han var søn af Anders Christensen.

Clemen Nielsen (1845-1912), som døde i Nørre Hvidbjerg. Han var gift i 1883 i Hvidbjerg med Mette Jensen (1855-1943). Hun var født og døde i Hvidbjerg. Deres børn var: Jens Nielsen Hoved (1884-); og Karen Kirstine Nielsen (1888-1895).

Niels Nielsen (1848-1850).

Johanne Marie Nielsen (1850-1922), som blev gift i 1882 med Nis Nielsen Kjems (1843-1912). Hun døde i Rødding. Deres børn var: Marie Nielsen Kjems (1883-1917), som blev gift med Jens Christian Toudal (1879-1933); Ingeborg Nielsen Kjems (1885-), som blev gift med Thomas Schultz Simonsen (1881-1963); Niels Nielsen Kjems (1888-1975), som blev gift med Anna Lorenzen (1893-).

Sønnen, Lars Hove Nielsen (1841-1916) og konen Maren Madsen Hummelshøj (1842-1917). Hun var født i Visby og der blev de også gift i 1866. Lars overtog gården i 1841. De flyttede til Boddum Bisgaardvej 4 omkring 1900. De er begravet i Boddum.

Niels Hove Nielsen (1866-1866), født i Boddum, hvor han også døde.

Maren Hove Nielsen (1868-1924), som blev gift i 1895 med Mads Kristiansen (1873-1958).

Niels Hove Nielsen (1872-1955), som blev gift med Stine Helligsø (1877-1954).

Ane Marie Nielsen (1874-1937), som blev gift i 1897 i Hygum med Laurids Ebbesen (1874-1947). Hun ligger begravet i Barslund, Sønder Hygum sogn. Deres børn var: Christine Ebbesen (1898-1960), som blev gift med Thyge Frandsen Thygesen (1898-); Oluf Ebbesen (1900-), som blev gift med Anna Kristensen (1904-); Laurids Ebbesen (1902-1902); Maja Ebbesen (1902-), som blev gift med Thorvald P. Markussen (1900-); Laurids Ebbesen (1903-1903); Dagny Ebbesen (1904-), som blev gift med Johan Anton Blomgreen (1906-); Helga Ebbesen (1905-), som blev gift med Arne Møller Christensen (1907-); Laura Ebbesen (1909-); Svend Trøst Ebbesen (1912-), som blev gift med Anna Juel (1914-).

Kirsten Hove Nielsen (1878-1923), som døde ugift.

Madsie Kristine Nielsen (1883-1883).

Sønnen, Niels Hove Nielsen (1872-1955) og hans kone Stine Helligsø (1877-1954). De blev gift i 1900 og overtog samme år gården. Niels var sognefoged fra 1929 og til sin død.

339-550

Stine Helligsø (1877-1954) og Niels Hove (1872-1955)

1551-550

Dødsfald.
Sognefoged Niels Hove, Bedsted, har mistet sin hustru Stine Hove, der er død efter lang tids sygdom, 76 år gammel. Afdøde var født i Boddum sogn og havde levet hele sit liv her. Ægteparret nåede for 4 år siden at fejre guldbryllup under meget stor opmærksomhed fra hele egnen. Stine Hove har i de mange år været en dygtig og gæstfri husmoder i sit hjem, der var midtpunktet for en stor familie. Foruden sin mand efterlader hun to sønner, der er gårdejere i Boddum, en datter, der er bosiddende i Ydby og en datter i Vestervig. Afdøde havde overordentlig mange venner i sognet, hvor man har modtaget meddelsen om hendes død med vemod.

08-627

Jordefærd.
Sognefoged Niels Hoves hustru, fru Stine Hove, Boddum, begravedes fra Boddum kirke i går. Til kisten var sendt en mængde kranse, og der var mødt et stort følge. I hjemmet blev der talt smukke mindeord af lærer Foged, før kisten førtes til kirken. I kirken, der var fyldt til sidste plads, talte pastor Steen Lund, ud fra 2. Korinter Brev og fremhævede fru Hoves gode sindelag overfor såvel sine egne som sognets folk. Fru Hove var et menneske, der søgte hen til Gud og stolede på hans hjælp i sit liv. Hun blev til et godt eksempel for mennesker.
Ved graven bragte sognefoged Niels Hove, en tak til følget for deltagelsen og indbød til en sammenkomst i Boddum forsamlingshus. Her talte lærer Foged, og Niels Hove takkede for deltagelsen.

Dødsfald.
Sognefoged Niels Hove, Boddum, er død hos sin ældste søn og svigerdatter på slægtsgården ”Fuglebækgaard” i Boddum, knap 83 år gammel.
Ved Niels Hoves død har Boddum mistet en mand, som i en meget lang årrække har været med til at præge sognets liv på en god måde. Niels Hove hørte som sin for et år siden afdøde hustru til gamle og solide bondeslægter i Boddum, og som ung mand overtog han ”Fuglebækgaard” efter sin far og drev den, til han for godt en snes år siden afstod den til sin ældste søn, Viggo Hove.
Afdøde har i årenes løb haft mange tillidshverv i sit sogn og kommune. Han har været medlem af Boddum-Ydby sogneråd og menighedsråd og var indtil for et år siden kasserer i Boddum-Ydby sparekasse. Trods sin høje alder cyklede han hver kontordag den lange vej fra Boddum til Ydby for at passe sit hverv, og først for et års tid siden følte han kræfterne svinde så meget, at han måtte give afkald på det. Fra 1929 til sin død var han sognefoged i Boddum.
Niels Hove og hustru vil blive husket i sognet for den venlighed og hjælpsomhed, de udviste overfor alle. Deres hjem var i mere end 50 år rammen om et godt og lykkeligt familieliv, og når der ved en eller anden lejlighed var en fælles opgave, som skulle ordnes, var det i mange år naturligt, at man først gik til Niels Hove og bad ham tage sig af sagen.
Ægteparret nåede at fejre guldbryllup i 1950. Efter at Niels Hove for et års tid siden mistede sin hustru, var det gået tilbage med hans eget helbred. Han havde nu i et par måneder boet hos sønnen og svigerdatteren.
Afdøde efterlader 4 børn, to sønner, der er gårdejere i Boddum, en datter, som bor i Ydby, og en datter i Vestervig.
086-550
Jordefærd.
Hele Boddum sogn fulgte i går den 82-årige sognefoged Niels Hove til graven, og der blev både i hjemmet og ved den mindehøjtidelighed, som fulgte efter jordefærden, fra alle sider givet udtryk for den tak, man skyldte afdøde for hans hjælpsomhed og venlighed gennem en lang tilværelse.
Følget samledes i hjemmet, hvor lærer E. Foged talte om Niels Hove og mindedes ham for den venlighed og godhed, han altid var rede til at vise. Ved hans død kan det siges, at der i dette sogn næppe er et menneske, som ikke føler sig i taknemmelighedsgæld til ham.
I kirken talte pastor Steen Lund udfra 1. Korinter Brev 2,1 ”Da jeg kom til jer, brødre, kom jeg heller ikke og forkyndte jer vidensbyrd fra Gud med fremragende veltalenhed”. Sognepræsten mindede om, at Niels Hove havde været en mand, som man havde betroet myndighed, og han varetog altid sine hverv på en meget behagelig og venlig vis. Han var i hele sin tilværelse et menneske med gode og jævne livsvaner, altid i godt humør og altid rede til at vende det til det bedste, hvis der endelig var noget at kritisere. Han var mild i sin dom over for andre. Pastor Lund mindede også om den glæde, som den gamle sognefoged havde haft af sin store glæde, som den til gengæld beredte ham.
Ved graven blev der talt af afdødes svigersøn, husmand Peder Hjortshøj, Randrup, og af politimester Gautier, Hurup, som på embedets vegne takkede for den trofasthed, hvormed afdøde havde varetaget sin gerning som sognefoged.
Afdødes søn, gårdejer Viggo Hove, Boddum, takkede for deltagelsen. Efter jordefærden samledes man til en mindehøjtid i Boddum forsamlingshus, hvor der ligesom i kirken var mødt så mange, som lokalerne kunne rumme. Også her blev Niels Hoves lange livsgerning og gode menneskelige egenskaber mindet med tak, blandt andet af Niels Chr. Pedersen, Sindrup, sognerådsformand Chr. Larsen, Ydby, og tømrer Mulvad, Boddum.

Viggo Hove Helligsø Nielsen (1901-1984), født i Boddum. Han blev gift med Emma Lilly Hansen (1909-1974).

044-550

Viggo Hove (1901-1984)

Rigmor Elisabet Helligsø (Nielsen) Hove (1903-1989), som blev gift i 1928 i Boddum med gårdejer Peter Hjortshøj (1898-1967) fra Elsted. De er begge begravet i Vestervig. De fik en søn: Tage Hjortshøj (1933-), som blev gift med Inge Lisa Vendelbo (1933-) og de fik 3 børn: Birgitte Vendelboe Hjortshøj (1964-); Anne Vendelboe Hjortshøj (1967-); Peter Vendelboe Hjortshøj (1969-).

087-550

Rigmor (1903-1989). 1923.

Magne Hove Nielsen (1905-1972), senere kaldet “Magne Søe”. Han blev gift med Signe Marie Christensen (1911-2000). De boede Boddum Bisgårdvej 5.

Valborg Nielsen (1909-), som blev gift i 1936 i Boddum kirke med præstegårdsforpagteren Niels Johannes Jensen (1903-1976), som kom fra Brørup. De boede i Ydby og fik børnene: Inge Hove Jensen (1938-), som blev gift med Villy Herman Lorentsen (1935-); Niels Hove Jensen (1942-); Johannes  Hove Jensen (1944-), som blev gift med Lene Vivi Jacobsen (1945-); Peter Hove Jensen  (1945-), som blev gift med Anne Margrethe Jensen (1948-).

Stine Helligsø og Niels Hove Rigmor, Viggo, Valborg og Magne

Stine Helligsø og Niels Hove
Rigmor, Viggo, Valborg og Magne

Sønnen, Viggo Helligsø Hove (1901-1984) og Emma Lilly Hansen (1909-1974). Hun var fra Hundstrup og de blev gift i 1932 i Hansted. Viggo havde været på Vestbirk Højskole 1922-1923 og overtog gården i 1938. Lilly havde på skift 2 brødre boende i Boddum, der begge var købmænd  og boede Doveroddevej 29. Det var først Hans Christian Hansen (1895-1979) og senere Ejnar Viktor Hansen (1911-1969).

Irma Margit Hove (1935-2022), som blev gift i 1952 med Svend Aage Kristensen (1931-2018). De fik 4 børn.

Leo Hove (1936-), som blev gårdmand på “Ny Fuglsang” ved Bedsted og gift i 1959 med Ingrid Irene Hunskjær (1938-). De fik 4 børn: Birthe Irene Hove (1960-), som blev gift med Preben Møller Pedersen (1957-); Karen Lilly Hove (1963-), som blev gift med Stanley Poulsen (1959-); Mona Lisa Hove (1965-); Viggo Hove (1969-) som har overtaget “Ny Fuglsang”.

Mona Kirstine Hove (1942-), som blev gift i 1963 i Boddum med Niels Hansen (1940-). De fik 3 børn: Morten Hansen (1965-); Jesper Hansen (1969-); Jacob Hansen (1973-), som blev gift med Helle Vejlbo (1973-).

Niels Christian Hove (1944-1964).

Kirsten Hove (1948-2011), som blev gift i 1966 i Boddum med Egon Overgaard (1942-). De fik 3 børn: Helle Overgaard (1967-), som var gift med Krebs; Claus Overgaard (1967-), som blev gift med Malene Hald (1975-); Kasper Overgaard (1977-).

1549-550Dødsfald.
Forhenværende gårdejer Viggo Hove, Præstebakken, Hurup, tidligere Boddum har mistet sin hustru, Lilly Hove, som efter lang tids svagelighed er død, 64 år gammel.
Aføde stammede fra Hansted og fik ved sit giftermål sit hjem i ”V. Fuglebækgaard” i Boddum, en gammel slægtsgård, som Viggo Hove netop havde overtaget, og her boede familien til for få måneder siden, da Viggo Hove solgte gården og sammen med sin hustru flyttede ind i en nybygget villa på Præstebakken, men det otium, som ægtefællerne fik sammen her, blev af meget kort varighed.
Aføde efterlader foruden sin mand fire børn, tre døtre og en søn.09-627

Gunnar Kjær Mortensen og hans kone Vibeke Møller-Holst.

Katrine Kjær Mortensen.

Christian Mortensen.

Laurits Skinhøj Hansen (1948-) købte gården i 1973, men solgte bygningerne.

Gitte N. Ebbesen købte gården i 1990.

Gartner Knud Mikkelsen (1934-) og hans kone Kiss Østergaard Sørensen (1934-2014) overtog den i 1992. De flyttede efter et par år til “Kielsgård”, Dover. Kiss døde på Sct. Mortensgaard i Ydby og er begravet på Vestervig kirkegård.

Jan Mikkelsen som overtog “Kielsgård”, Dover, men senere flyttede til Bredgade, Hurup.

Dorit Mikkelsen.

Lone Mikkelsen.

Tine Mikkelsen.

Otto Nielsen og Karna Ronan overtog den i 1994.

Jens Fahnøe Munksgaard (1948-) og hans kone Lene. Han er provst for Sydthy Provsti og sognepræst ved Hurup kirke.

Dette indlæg blev udgivet i Fuglebækvej. Bogmærk permalinket.